Isplata autorskih honorara

porezi za autorsko delo

Autorsko delo strogo je regulisano Zakonom o autorskom pravu. Autorske honorare možete isplaćivati isključivo ako se radi o autorskom delu. Autorski honorar mora biti definisan kroz ugovor o autorskom delu, u pisanom obliku. Moraju biti definisani naziv dela, korisnik i način korišćenja. Tek tada se može isplatiti autorski honorar autoru koji se ovde uvek tretira kao fizičko lice.

 

Prilikom obračuna i isplate autorskih honorara, isplatilac je dužan da popuni poresku prijavu PP OPJ-2. Takođe, radi isplate doprinosa za PIO popunjava se obrazac M-UN, odnosno M-UNK.

U 2024. godini aktuelni su sledeći procenti:

Porez na prihode od autorskih prava 20%
Doprinos za PIO 25%
Doprinos za zdravstveno osiguranje 10,3%

Naravno da se ovde ne radi o prostom zbiru, već o preračunatoj stopi na osnovu datih koeficijenata, te je ovo znatno povoljniji odnos plaćanja poreza i doprinosa. To svakako nije povoljno kao u okruženju i u zemljama EU, ali je i dalje najmanji legalni izdatak.

Autor kao fizičko lice nije obveznik PDV-a već se za njega plaćaju samo gore navedeni porezi i doprinosi preračunom koeficijenata u odnosu na autorsko delo i status autora.

Autorska agencija je tu da za Vas obavi sve ove administrativno-računovodstvene obaveze i isplati u Vaše ime i za Vaš račun neto iznos i poreze i doprinose.