Žig je pravno zaštićen znak kojim fizičko i pravno lice obeležava svoje robe i usluge u prometu, kako bi potrošači mogli da ih razlikuju od istovrsnih ili sličnih roba i usluga koje na tržištu nudi neko drugo fizičko ili pravno lice.

Zaštita žigova se vrši kod Zavoda zaintelektualnu svojinu Republike Srbije kao nacionalnog centra za zaštitu intelektualne svojine i pružanje strateških informacija kada je reč o intelektualnom kapitalu.

Kako izgleda žig? 

Žig je najčešće ime, reč, fraza, logo, simbol, dizajn, slika ili kombinacija ovih elemenata. Takođe, postoji niz nekonvencionalnih zaštitnih znakova koji obuhvata znakove koji ne spadaju u ove standardne kategorije, kao što su one koje se zasnivaju na boji, mirisu ili zvuku.