Domaći i strani autori

Autorom se smatra svako fizičko lice čiji stvaralački angažman rezultira nekom duhovnom tvorevinom iz oblasti književnosti, nauke, umetnosti i drugih oblasti duhovnog stvaralaštva, bez obzira na vrstu, način i oblik izražavanja. Autorska dela koja su uobičajena nalaze se na stranici autorska dela.

Autori mogu biti i strani državljani.

STRANI DRŽAVLJANI I AUTORSKI UGOVOR

Prema mišljenju Ministarstva rada i socijalne politike br. 011-00-276/2004-07 od 3.4.2008. o obaveznom penzijskom i invalidskom osiguranju stranih državljana koji obavljaju ugovorene poslove trebalo bi imati u vidu prilikom isplate autorskih honorara sledeće:

 1. AKO POSTOJI POTPISAN UGOVOR O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA IZMEDJU SRBIJE I DRŽAVE KOJOJ PRIPADAJU
  – potrebno je da autor dostavi potvrdu o rezidentnosti od njegove matične države.
  – da je stvarni vlasnik prihoda (potpisan autorski ugovor sa definisanim iznosom)
  – da ima otvoren nerezidentni račun u Srbiji
 2. AKO NE POSTOJI POTPISAN UGOVOR
  – porezi se plaćaju kao za nezaposlena lica
  – isplata ide na nerezidentni račun
  potrebna je kopija pasoša sa iskopiranom prijavom boravka i dodeljenim matičnim brojem od strane MUP-ano osiguranu svojoj zemlji plaćanje se vrši kao prema nezaposlenim licima

Ukoliko autor – strani državljanin – zasnuje radni odnos u Srbiji sa rezidentnom firmom po našim propisima, a ima otvoren nerezidentni račun – plaćanje se vrši kao prema domaćem zaposlenom licu.
Ako je boravak u Srbiji duži od pola godine moguće je otvoriti rezidentni račun u poslovnoj banci te se onda tretira kao domaće fizičko lice.

Naša autorska agencija će Vam izaći u susret i objasniti detaljnije ukoliko ste zainteresovani da ovakav autorski honorar realizujete preko nas.